Home / Thuốc giảm đau (page 59)

Thuốc giảm đau

Thuốc calcitriol 0.25mcg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc calcitriol 0.25mcg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc metronidazol 250mg là thuốc gì? Thuốc sepratis là thuốc gì? Thuốc devodil 50 …

Read More »

Thuốc biviflu 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc biviflu 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ercefuryl 200mg là thuốc gì? Thuốc humared là thuốc gì? Thuốc encorate 500mg …

Read More »

Thuốc servigesic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc servigesic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ercefuryl 200mg là thuốc gì? Thuốc grangel là thuốc gì? Thuốc sanlein 0.1 là …

Read More »

Thuốc aldozen 4,2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc aldozen 4,2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc evaldez là thuốc gì? Thuốc dinalvic là thuốc gì? Thuốc beesmatin là thuốc …

Read More »

Thuốc acepron 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acepron 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc imidu là thuốc gì? Thuốc beesmatin là thuốc gì? Thuốc bocinor là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc dinalvic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dinalvic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc varogel suspension là thuốc gì? Thuốc alfachim 4.2mg là thuốc gì? Thuốc flemex là thuốc …

Read More »

Thuốc imidu 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc imidu 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc beesmatin là thuốc gì? Thuốc fumagate fort là thuốc gì? Thuốc cinacetam là thuốc …

Read More »

Thuốc greatcet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc greatcet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neurontin 300mg là thuốc gì? Thuốc bocinor là thuốc gì? Thuốc sansvigyl là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc coxlec 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc coxlec 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kovir là thuốc gì? Thuốc mecob 500 là thuốc gì? Thuốc inflazym là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!